Otroci s posebnimi potrebami

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo.

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

 

Usmerjanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

  Potek postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami:

  1. Vključitev otroka v redni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko prične na zahtevo staršev oziroma zakonitega zastopnika otroka ali na predlog vrtca. Običajno se starši odločajo samostojno oziroma v sodelovanju z vrtcem in s strokovnjaki iz zdravstvenih, socialnih ali drugih zavodov. Zahtevo se lahko vloži pred vpisom v vrtec ali cel čas dokler je otrok vključen v vrtec.

  2. Zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja starši poleg drugih prilog (zdravstvenih poročil …) priložijo Poročilo o otroku, ki ga oblikuje vrtec in zapis pogovora z otrokom, ki ga izvede svetovalna delavka.

  3. Zahtevo (z vsemi prilogami) starši pošljejo na Zavod RS za šolstvo. Za naše področje je pristojna območna enota Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica.

  4. Zavod za šolstvo pošlje podatke pristojni komisiji za usmerjanje.

  5. Komisija na podlagi razpoložljive dokumentacije, pregledov in razgovorov izda strokovno mnenje, ki ga pošlje staršem in Zavodu RS za šolstvo.

  6. Na podlagi strokovnega mnenja, in njihovega predloga usmeritve, Zavod za šolstvo preveri ali vrtec izpolnjuje pogoje za sprejem otroka oz. za izvajanje ukrepov povezanih s posebnimi potreba mi otroka.

  7. Če vrtec potrdi, pristojna enota izda odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo starši in vrtec.

  8. V odločbi se določi:

  • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,

  • vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje,

  • vrtec oz. šolo, v katerega se otrok usmeri,

  • datum vključitve v vrtec ali šolo,

  • rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let,

  • obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči,

  • pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program,

  • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč otroku,

  • morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative.

    

  9. Ravnatelj vrtca imenuje strokovno skupino, ki pripravi individualiziran načrt za otroka. Strokovno skupino sestavljajo: ravnateljica, svetovalna delavka, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, izvajalci strokovne pomoči, morebitni spremljevalci otroku. S strokovno skupino sodelujejo tudi starši otroka na rednih sestankih.