05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

OBVESTILO O SPREJEMU / NESPREJEMU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 TER ČAKALNI SEZNAM

Tudi letos se soočamo s povečanim vpisom otrok na nekaterih lokacijah/enotah našega vrtca.  Dne 29. 3. 2023 je zasedala Komisija za sprejem otrok v vrtec, ki je obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red.

Dne 5. 4. 2023 smo na pošto oddali obvestila o sprejetosti ali uvrstitvi na čakalni seznam. V teh dneh bodo obvestila prihajala na vaše naslove. Do vključno 20. 4. 2023 poteka pritožbeni rok in šele po tem obdobju lahko začnemo pošiljati pogodbe ali ponujati morebitno možnost vključitve na drugo lokacijo vrtca.

Če ste prejeli obvestilo o sprejetosti in otroka ne nameravate vključiti v vrtec, nam prosimo to čimprej pisno sporočite po navadni ali elektronski pošti. 

Če ste prejeli obvestilo o uvrstitvi na čakalni seznam, si lahko več o tem preberete v obvestilu pod čakalnimi seznami. Na vsakem obvestilu je tudi šifra otroka s pomočjo katere lahko iz čakalnega seznama razberete, kako ste uvrščeni. Čakalni seznam se nahaja na sledečih povezavah:

ČAKALNI SEZNAM ZA VPIS 1. IN 16. 9. 2023

ČAKALNI SEZNAM ZA VPIS 1.10. 2023 IN KASNEJE – OBČINA AJDOVŠČINA IN VIPAVA

DOLOČANJE PREDNOSTI PRI SPREJEMU 1.  ALI 16. 9. 2023 NA LOKACIJAH, KJER JE BIL POVEČAN VPIS

V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis v vrtec, komisija za sprejem otrok, na svoji seji, dne 29. 3. 2023 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red.

Na podlagi 20. b člena Zakona o vrtcih, izdaja vrtec informativni prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Šele, ko bo v vrtcu odločeno o vseh morebitnih ugovorih staršev zoper obvestila, bo prednostni vrstni red tudi dokončno veljaven in starši bodo dobili poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.

V primeru izpisov iz oddelka se bo upoštevalo prednostni vrstni red, ki je opredeljen na čakalnem seznamu.

Komisija za sprejem otrok je dne 29. 03. 2023 točkovala vloge na podlagi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec (Uradni list, št.58/2018). Komisija je morala upoštevati poleg kriterijev tudi člen pravilnika, če več otrok doseže enako število točk. V tem primeru imajo prednost otroci, ki imajo že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka (starejši imajo prednost). V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer vrednost zadnjih treh številk EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

O razvrščanju vlog za premestitve na druge lokacije, odloča vodstvo vrtca s pomočjo postopka urejanja premestitev. Obvestila o razrešenih premestitvah boste oziroma ste prejeli po pošti.

DOLOČANJE PREDNOSTI PRI SPREJEMU OTROK OD 01. 10. 2023 DALJE

Prvi odstavek 20. b člena Zakona o vrtcih določa, da se otroci vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku. To pomeni, da če je na prednostnem vrstnem redu na prvem mestu otrok z najvišjim številom točk, ki pa še ni izpolnil starostnega pogoja, se na prosto mesto sprejme naslednjega otroka, ki ima sicer nižje število točk, vendar je starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev) že izpolnil in starši ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta za polno odsotnost z dela.

Vrtec je oblikoval oddelke na podlagi prejetih vlog v rednem roku, za vpis s septembrom.

Komisija je morala upoštevati navedek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec, ki določa, kako se prednostno razvrsti otroke, ki imajo enako število točk. Po pravilniku imajo prednost otroci, ki imajo v vrtec že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še vedno ni mogoče določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

VLOGE ZA VPIS ODDANE PO REDNEM ROKU VPISA

Na podlagi 10.člena Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec bo vrtec najprej sprejemal otroke s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroke, kjer so bile vloge oddane naknadno, izven roka javnega razpisa, glede na kronološki vpis v vrtec in glede na prosta mesta v posameznem oddelku. Prednostno listo čakajočih vodijo pomočnice ravnateljice. V primeru prostega mesta bodo pravočasno (okvirno en mesec pred želenim vpisom) po telefonu obvestile starše.

Za vsa pojasnila glede vpisa otrok v Otroški vrtec Ajdovščina, se obrnite na pomočnice ravnateljice, za posamezne enote vsak delovni dan od 9.00 – 11.00 ure ali na elektronski naslov.

  • ODDELKI RIBNIK, COL, LOKAVEC:

pom. ravnateljice Adrijana Stopar Peljhan (041-458-526), vodja.ribnik@mojedete.si

  • ODDELKI OB HUBLJU, ČRNIČE, ODDELKI NA SREDNJI ŠOLI, VIPAVSKI KRIŽ, SELO:

pom. ravnateljice Anja Česen (041-458-525), vodja.hubelj@mojedete.si

  • ODDELKI VIPAVA, VRHPOLJE, PODNANOS, OŠ DRAGA BAJCA, BUDANJE ALI BUDANJE 2:

pom. ravnateljice Judita Leban (041-458-527), vodja.vipava@mojedete.si

Dostopnost