05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Vrtec in zakonodaja

 

Kot javni zavod smo zavezani veljavni zakonodaji.

Pri organizaciji in izvajanju predšolske vzgoje sledimo predvsem sledečim zakonom in dokumentom:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO5124.html

Zakon o vrtcih (ZVrt), Ur.l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO447.html

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV5299.html

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Ur.l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV2585.html

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV3140.html

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Ur.l. RS, št. 27/14; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV7036.html

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Ur.l. RS, št. 80/04; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6097.html

Zakon o preprečevanju nasilja v družini http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974

 

Vrtec in zakonodaja

Kot javni zavod smo zavezani veljavni zakonodaji.

Pri organizaciji in izvajanju predšolske vzgoje sledimo predvsem sledečim zakonom in dokumentom:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO5124.html

Zakon o vrtcih (ZVrt), Ur.l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO447.html

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV5299.html

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Ur.l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV2585.html

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV3140.html

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Ur.l. RS, št. 27/14; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV7036.html

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Ur.l. RS, št. 80/04; http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6097.html

Zakon o preprečevanju nasilja v družini http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974

Dostopnost