05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Čakalni seznam 2024 / 2025

Na podlagi  Zakona o vrtcih ter Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec, izdaja Otroški vrtec Ajdovščina informativni prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za šol. leto 2024/25. Šele, ko bo v vrtcu odločeno o vseh morebitnih ugovorih staršev zoper obvestila, bo prednostni vrstni red tudi dokončno veljaven in starši bodo dobili poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.

Dne 21. 3. 2024 je zasedala Komisija za sprejem otrok v vrtec, ki je obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red. Svoje delo je korespondenčno zaključila dne, 8. 4. 2024. 

Komisija za sprejem otrok je točkovala vloge na podlagi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec (Uradni list, št.100/2023). Komisija je morala upoštevati poleg kriterijev tudi člen pravilnika, če več otrok doseže enako število točk. V tem primeru imajo prednost otroci, ki imajo že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka (starejši imajo prednost). V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer vrednost zadnjih treh številk EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

Če ste prejeli obvestilo o uvrstitvi na čakalni seznam, si lahko več o tem preberete v obvestilu pod čakalnimi seznami. Na vsakem obvestilu je tudi šifra otroka s pomočjo katere lahko iz čakalnega seznama razberete, kako ste uvrščeni. Čakalni seznam se nahaja na sledečih povezavah:

 

DOLOČANJE PREDNOSTI PRI SPREJEMU 1.  ALI 16. 9. 2024 NA LOKACIJAH, KJER JE BIL POVEČAN VPIS

V primeru izpisov iz oddelka ali možnosti vključitve na drugo lokacijo vrtca, se bo upoštevalo prednostni vrstni red, ki je opredeljen na čakalnem seznamu.

Komisija za sprejem otrok je točkovala vloge na podlagi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec (Uradni list, št.100/2023). Komisija je morala upoštevati poleg kriterijev tudi člen pravilnika, če več otrok doseže enako število točk. V tem primeru imajo prednost otroci, ki imajo že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka (starejši imajo prednost). V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer vrednost zadnjih treh številk EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

O razvrščanju vlog za premestitve na druge lokacije, odloča vodstvo vrtca s pomočjo postopka urejanja premestitev.

DOLOČANJE PREDNOSTI PRI SPREJEMU OTROK OD 01. 10. 2024 DALJE

Prvi odstavek 20. b člena Zakona o vrtcih določa, da se otroci vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku. To pomeni, da če je na prednostnem vrstnem redu na prvem mestu otrok z najvišjim številom točk, ki pa še ni izpolnil starostnega pogoja, se na prosto mesto sprejme naslednjega otroka, ki ima sicer nižje število točk, vendar je starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev) že izpolnil in starši ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta za polno odsotnost z dela.

Vrtec je oblikoval oddelke na podlagi prejetih vlog v rednem roku, za vpis s septembrom.

Komisija je morala upoštevati navedek Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec, ki določa, kako se prednostno razvrsti otroke, ki imajo enako število točk. Po pravilniku imajo prednost otroci, ki imajo v vrtec že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še vedno ni mogoče določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

Oblikuje se najprej prednostno listo za vključitev s 1. 9. oziroma 16. 9. in posebej prednostno listo od 1. 10. dalje, za vsak mesec posebej. Otroke vpisane s 1. 10. se v vrtec vključi po razrešitvi vseh vlog vpisanih za september, otroke  vpisane s 1. 11. se v vrtec vključi po razrešitvi vseh vlog za oktober in tako dalje. Za vpis od 1.10. dalje vrtec vodi dve liste čakajočih, za vsako občino ustanoviteljico posebej. Šele, ko se za posamezni mesec, iz liste čakajočih vključijo vsi otroci iz občine ustanoviteljice, se lahko na morebitno prosto mesto vključi tudi otroke iz seznama občine soustanoviteljice.

VLOGE ZA VPIS ODDANE PO REDNEM ROKU VPISA – KRONOLOŠKI VRSTNI RED

Na podlagi 12.člena Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec bo vrtec najprej sprejemal otroke s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroke, kjer so bile vloge oddane naknadno, izven roka javnega razpisa, glede na kronološki vpis v vrtec in glede na prosta mesta v posameznem oddelku. Prednostno listo čakajočih vodijo pomočnice ravnateljice. V primeru prostega mesta bodo pravočasno (okvirno en mesec pred želenim vpisom) po telefonu obvestile starše.

VPIS OTROK ZA SPREJEM OD 1. 10. 2024 DALJE

Vse starše otrok, ki so vlogo za vpis oddajali v času rednega vpisa in so uvrščeni na prednostni seznam, bomo v primeru možnega sprejema v vrtec, o tem obvestili najkasneje 1 mesec pred želenim datumom vključitve v vrtec oz. naprošamo, da nas starši kontaktirate v kolikor potrebujete informacije prej. Pri sprejemu od 1. 10. 2024 dalje staršem glede možne vključitve ponujamo morebitna prosta mesta, ne glede na zapis 1. želene enote.

Za vsa pojasnila glede vpisa otrok v Otroški vrtec Ajdovščina, se obrnite na pomočnice ravnateljice, za posamezne enote vsak delovni dan od 9.00 – 11.00 ure ali na elektronski naslov.

  • ODDELKI RIBNIK, COL, LOKAVEC:

pom. ravnateljice Adrijana Stopar Peljhan (041-458-526), vodja.ribnik@mojedete.si

  • ODDELKI OB HUBLJU, ČRNIČE, ODDELKI NA SREDNJI ŠOLI, VIPAVSKI KRIŽ, SELO:

pom. ravnateljice Anja Česen (041-458-525), vodja.hubelj@mojedete.si

  • ODDELKI VIPAVA, VRHPOLJE, PODNANOS, OŠ DRAGA BAJCA, BUDANJE ALI BUDANJE 2:

pom. ravnateljice Judita Leban (041-458-527), vodja.vipava@mojedete.si

Dostopnost