05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran
 

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

www.skum.si

Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje

Osrednji namen projekta je v okviru inovativnih in odprtih učnih okolij razviti, preizkusiti in evalvirati pedagoške pristope in prakse za razvoj sporazumevalnih zmožnosti s  KUV ter oblikovati strokovne podlage in smernice za posodabljanje pedagoških praks in nadaljnji razvoj šolskih kurikulov. Gre za celovit model KUV, ki temelji na umetniški izkušnji, tako pri poglabljanju vsebin in pristopov pri umetniških predmetih kot tudi na drugih kurikularnih področjih v okviru obveznega programa, izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti.

Pri umetnostnih predmetih je v ospredju negovanje in razvijanje odnosa do umetnosti same po sebi. Gre za spoznavanje posameznih umetniških področij, doživljanje umetnosti, razvoj sporazumevalnih zmožnosti oziroma komunikacije v umetniških jezikih ter pridobivanje izkušenj v inovativnih, odprtih, predvsem pa avtentičnih učnih okoljih (galerije, muzeji, knjižnice, koncertne in kinodvorane itn.). V središču obravnave so tudi načini izražanja doživetij in lepega v umetnosti skozi različne umetniške jezike. Pri tem bomo pozornost usmerili tudi na uveljavljanje umetniških jezikov, ki so redkeje prisotni v kurikulih in učnih načrtih VIZ (uprizoritvene umetnosti, ples, film, fotografija, multimedije). V tem kontekstu nas bo zanimala tudi povezava umetnosti, znanosti in tehnologije. V smeri večanja inkluzivnosti učnega okolja bo potekalo delo z ranljivimi skupinami otrok in mladostnikov (otroci s primanjkljaji v razvoju in učnimi težavami, nadarjeni, begunci).

V partnerskem sodelovanju z vzgojitelji, učitelji, umetniki in kulturnimi ustanovami se bodo razvijale raznovrstne oblike povezovanja vzgoje, izobraževanja in umetnosti, kot so na primer partnersko poučevanje, projektno delo, obšolske dejavnosti, učenje v avtentičnih umetniških okoljih. Na tej osnovi se bodo vzpostavljale povezave med VIZ in kulturno umetniškimi institucijami, predvsem v krajih izven kulturnih središč. Sodelovanje pri kreiranju programov s področja KUV bo dvignilo kakovostno raven ponudbe na ravni države, še zlasti na področjih mreže kulturnih koordinatorjev ter ponudbe kulturno umetniških dogodkov Kulturni bazar, Glasbene mladine Slovenije, festivala Drugajanje (Bunker) in Art-kino mreže.

Drugi sklop se bo osredotočil na  poučevanje naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih vsebin pouka preko umetniških vsebin in jezikov (medkurikularni pristopi) z namenom poglabljanja kompetenc pismenosti in sporazumevalnih zmožnosti, globljega razumevanja izobraževalnih vsebin, povečane motivacijo za učenje, dviga angažmaja pri reševanju socialnih in okoljskih problemov, ustvarjalnih pristopov k reševanju problemov, zdravega razvoja identitete in moralne samopodobe.

Cilj projekta je torej razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočiti otrokom aktivno spoznavanje različnih področij kulture. Vrtec bo v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami razvijal in preizkušal učinkovite pristope poučevanja preko umetnosti ter v umetnosti.

Projekt se bo izvajal 5 let. Naš vrtec bo v projektu sodeloval kot razvojni vrtec.

Dostopnost