05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

NA-MA poti

 
 

 

Na-ma poti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V projektu NA-MA POTI bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju:

razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V analizi stanja na področju naravoslovja in matematike smo ugotovili probleme in izzive, ki rezultirajo v potrebah po:

  • sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega področja z drugimi področji,
  • soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu,
  • sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi,
  • premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju,
  • ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih didaktičnih pristopov za dvig motivacije,
  • sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke učencev.

V ta namen bomo v projektu analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bomo razvili in preizkusili didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključevali in uporabljali IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševali odnos učencev do naravoslovja in matematike.

Pri projektnih aktivnostih bomo izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike.

Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Spletna stran projekta: http://www.zrss.si/strokovne-resitve/projekti/domaci-projektiFinančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

 

Dostopnost