05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran
PREDNOSTNA LISTA ZA SPREJEM OTROK 01. 09.  TER 16. 09. 2021,

PO LOKACIJAH, KJER JE NA PODLAGI VLOG ODDANIH V REDNEM ROKU, POVEČAN VPIS

Na podlagi 20. b člena Zakona o vrtcih, izdaja vrtec informativni prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Šele, ko bo v vrtcu odločeno o vseh morebitnih ugovorih staršev zoper obvestila, bo prednostni vrstni red tudi dokončno veljaven in starši bodo dobili poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.

V primeru izpisov iz oddelka se bo upoštevalo prednostni vrstni red, ki je opredeljen na spodnjih straneh.

Komisija za sprejem otrok je dne 19. 04. 2021 točkovala vloge na podlagi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec (Uradni list, št.58/2018). Komisija je morala upoštevati poleg kriterijev tudi člen pravilnika, če več otrok doseže enako število točk. V tem primeru imajo prednost otroci, ki imajo že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka (starejši imajo prednost). V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer vrednost zadnjih treh številk EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

O razvrščanju vlog za premestitve na druge lokacije, odloča vodstvo vrtca s pomočjo postopka urejanja premestitev. Obvestila o razrešenih premestitvah boste oziroma ste prejeli po pošti.

Za vsa pojasnila staršem glede vpisa otrok v Otroški Vrtec Ajdovščina, se obrnite na pomočnice ravnateljic, za posamezne enote vsak delovni dan od 9.00 – 15.00 ure.

  • ODDELKI RIBNIK, COL, BUDANJE, LOKAVEC:

pom. ravnateljice Adrijana Stopar Peljhan (041-458-526),

  • ODDELKI HUBELJ, ČRNIČE, SREDNJA ŠOLA, VIPAVSKI KRIŽ, SELO:

pom. ravnateljice Anja Česen (041-458-525),

  • ODDELKI VIPAVA, VRHPOLJE, PODNANOS, OŠ DRAGA BAJCA:

pom. ravnateljice Judita Leban (041-458-527).

KOMISIJA JE OBRAVNAVALA VLOGE ZA VPIS NA NASLEDNJIH LOKACIJAH VRTCA:

ODDELEK RIBNIK, 1. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 2261 230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBNIK

2. 2361 230
3. 2496 228
4. 2288 225
5. 2520 225
6. 2279 225
7. 2287 225
8. 2286 225
9. 2282 223
10. 2278 210
11. 2289 200
12. 2240 198
13. 2495 195
14. 2241 193
15. 2239 193
16. 2364 190
17. 2283 190
18. 2497 190
19. 2284 190
20. 2281 188
21. 2254 178
22. 2363 175
23. 2285 173
24. 2362 45
25. 2498 20 Trenutno ni možnosti vključitve

 

ODDELEK MONTESSORI, 1. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2019 in 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 2358 260  

 

 

 

 

MONTESSORI

2. 2359 260
3. 2234 240
4. 2332 225
5. 2338 225
6. 2335 225
7. 2487 225
8. 2331 210
9. 2228 205  

 

 

 

Možnost vključitve v drugo lokacijo

 

 

10. 2242 203
11. 2485 200
12. 1831 195
13. 2486 195
14. 2484 195
15. 2334 195  

 

Trenutno ni možnosti vključitve

16. 1795 190
17. 2360 190
18. 2493 190
19. 2483 190
20. 2336 190
21. 2337 190

 

ODDELEK BUDANJE  1. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2019 in 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 2293 260  

 

 

BUDANJE

2. 2292 260
3. 2352 230
4. 2262 228
5. 2353 225
6. 2351 225
7. 2350 223  

Možnost vključitve v drugo lokacijo

8. 2235 205
9. 2238 195
10. 2290 180 Trenutno ni možnosti vključitve

 

ODDELEK COL, 1. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2019 in 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 2232 240  

 

 

 

Možnost vključitve v drugo lokacijo

 

 

2. 2320 225
3. 2471 225
4. 2356 215
5. 2472 210
6. 2473 200
7. 2263 191  

Trenutno ni možnosti vključitve

8. 2321 190
9. 2474 20

 

ODDELEK COL, 2. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2016 in  2017)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 1222 250  

COL

2. 2074 240
3. 1372 225  

 

 

Možnost vključitve v drugo lokacijo

4. 1981 225
5. 1984 220
6. 2319 210
7. 2478 195
8. 2355 195
9. 1767 195

 

ODDELEK COL 2. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2018)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 1985 245  

Možnost vključitve v drugo lokacijo

2. 2477 225
3. 2476 210
4. 2032 200

ODDELEK LOKAVEC,  2. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2017 in 2018)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 2475 195  

 

Možnost vključitve v drugo lokacijo

2. 2340 195
3. 2339 190
4. 2271 188

 

ENOTA HUBELJ, 1. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2019)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 2091 225  

 

 

 

HUBELJ

2. 2092 225
3. 2300 210
4. 2018 210
5. 1921 195
6. 2037 195
7. 2110 195
8. 2372 190
9. 2209 190
10. 2155 190
11. 2314 180  

Trenutno ni možnosti vključitve

12. 002270 175
13. 002453 175

 

ENOTA HUBELJ, 1. starostno obdobje (otroci rojeni leta 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Možnost vključitve
1. 002245 228  

 

 

 

 

HUBELJ

2. 002119 225
3. 002454 225
4. 002370 225
5. 002296 225
6. 002313 225
7. 002277 225
8. 002311 225
9. 002462 223
10. 002444 220
11. 002317 210
12. 002459 210
13. 002230 205
14. 002149 205
15. 002445 195
16. 002303 190
17. 002368 190
18. 002451 190
19. 002367 190
20. 002461 190
21. 002299 185
22. 002449 180  

Trenutno ni možnosti vključitve

23. 002446 175

 

ENOTA VRHPOLJE (LETNIKI 2019)

Zap. št. Šifra otroka Število točk Možnost vključitve
1. 2154 245 VRHPOLJE
2. 2377 228

 

ENOTA VRHPOLJE (LETNIKI 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk Možnost vključitve
1. 2374 225 VIPAVA
2. 2432 225  

Trenutno ni možnosti vključitve

3. 2440 223
4. 2436 200
5. 2437 190
6. 2376 190
7. 2375 190

 

ENOTA PODNANOS (LETNIKI 2019)

Zap. št. Šifra otroka Število točk Možnost vključitve
1. 2384 210 PODNANOS

 

2. 2414 200
3. 2418 180 Trenutno ni možnosti vključitve

 

ENOTA PODNANOS (LETNIKI 2020)

Zap. št. Šifra otroka Število točk Možnost vključitve
1. 2096 240  

 

PODNANOS

 

2. 2392 230
3. 2422 228
4. 2383 225
5. 2388 225
6. 2431 225
7. 2387 193  

 

Trenutno ni možnosti vključitve

8. 2434 193
9. 2391 190
10. 2380 190
11. 2416 190
12. 2385 190
13. 2389 80

 

 

PREDNOSTNA LISTA ZA SPREJEM OTROK OD 01. 10. 2021 DALJE

 

Prvi odstavek 20. b člena Zakona o vrtcih določa, da se otroci vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku. To pomeni, da če je na prednostnem vrstnem redu na prvem mestu otrok z najvišjim številom točk, ki pa še ni izpolnil starostnega pogoja, se na prosto mesto sprejme naslednjega otroka, ki ima sicer nižje število točk, vendar je starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev) že izpolnil in starši ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta za polno odsotnost z dela.

 

Vrtec je oblikoval oddelke na podlagi prejetih vlog v rednem roku, za vpis s septembrom.

 

Komisija je morala upoštevati navedek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec, ki določa, kako se prednostno razvrsti otroke, ki imajo enako število točk. Po pravilniku imajo prednost otroci, ki imajo v vrtec že vključenega sorojenca. V primeru, da prednosti še vedno ni mogoče določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

 

Na podlagi 10.člena Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec bo vrtec najprej sprejemal otroke s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroke, kjer so bile vloge oddane naknadno, izven roka javnega razpisa, glede na kronološki vpis v vrtec in glede na prosta mesta v posameznem oddelku. Prednostno listo čakajočih vodijo pomočnice ravnateljice. V primeru prostega mesta bodo pravočasno (okvirno en mesec pred želenim vpisom) po telefonu obvestile starše.

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Zap. št. Šifra otroka Število točk

 

Mesec vključitve
1. 2530 245 oktober
2. 2053 240 oktober
3. 2373 225 oktober
4. 2512 225 oktober
5. 2510 200 oktober
6. 2513 195 oktober
7. 2518 190 oktober
8. 2517 190 oktober
9. 2516 190 oktober
10. 2514 190 oktober
11. 2341 190 oktober
12. 2528 190 oktober
13. 2515 190 oktober
14. 2342 175 oktober
15. 2511 30 oktober
16. 2532 230 november
17. 2344 200 november
18. 2509 190 november
19. 2508 190 november
20. 2343 190 november
21. 2531 190 november
22. 2507 230 december
23. 2506 225 december
24. 2533 190 december
25. 2345 190 december
26. 2357 175 december
27. 2442 175 december
28. 2501 230 januar
29. 2505 225 januar
30. 2534 225 januar
31. 2529 225 januar
32. 2527 195 januar
33. 2503 195 januar
34. 2502 190 januar
35. 2347 190 januar
36. 2535 190 januar
37. 2504 175 januar
38. 2346 175 januar
39. 2536 225 februar
40. 1734 190 februar
41. 2500 190 marec
42. 2537 235 april
43. 2538 230 april
44. 2115 180 maj

 

OBČINA VIPAVA

Zap. št. Šifra otroka Št. točk Mesec vključitve
1. 2439 188 oktober
2. 2428 225 november
3. 2427 225 november
4. 2426 223 november
5. 2430 210 november
6. 2464 190 november
7. 2424 210 december
8. 2417 190 december
9. 2425 210 februar
10. 2423 190 februar
11. 2467 188 februar
12. 2435 230 marec

 

Dostopnost